Vereniging

 

De Volièrevriend is een vogelliefhebbersvereniging welke is opgericht op 1 juli 1955 en is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV).

We zijn gevestigd in Zwolle, en het werkgebied omvat de gemeente Zwolle en omliggende gemeenten.

Onze doelstelling is: het bevorderen van de vogelkweek, het vergroten van de vogelkennis, de vogelstand, dierenwelzijn en de vogelliefhebberij in de ruimste zin van het woord.

Als lid van de vereniging ontvangt men, naast het eigen contactblad met alle actuele informatie over de vereniging en haar leden, ook het bondsblad "Onze Vogels", het maandelijkse vogelmagazine van de Nederlandse bond. 

Wij zijn een zeer actieve vereniging met een kleine 100 leden en een rijke historie.

Wat doen wij zoal?

Elke 1e dinsdag van de maand (behalve in de maanden juni t/m augustus)  is er een verenigingsavond. Op deze avonden wordt er, naast het zakelijke- en huishoudelijke deel, een lezing met beamerpresentatie of filmpresentatie gegeven, discussie gevoerd of voorlichting gegeven over diverse onderwerpen met als hoofdthema's vogels en de natuur.

Op deze avonden kunt u, op informele wijze, contacten leggen met andere leden. Deze contacten versterken en over de hobby praten. De avonden zijn gratis toegankelijk voor leden van onze vereniging en belangstellenden. En worden gehouden in MFC het Anker, Voorsterweg 36 in Zwolle (Westenholte).

Jaarlijks, in de maanden februari en september, organiseren wij de Zwolse Vogelmarkt. De meest bekende en grootste overdekte vogelmarkt van Europa. Bezoekers uit heel Europa zoals: Italië, Duitsland, België, Frankrijk, Engeland, Denemarken, Tsjechië, enz. weten met bussen vol de weg naar Zwolle te vinden. Zie voor meer informatie ook de pagina “Vogelmarkt” op onze site.

De markt is met het Keurmerk voor Dierenwelzijn, uitgegeven door de NBvV, gecertificeerd. Voor het behouden van dit Keurmerk worden met regelmaat zogeheten audits gehouden door de  Nederlandse Bond en controles uitgevoerd door de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit).

Gezelligheid staat bij ons hoog in het vaandel, elk jaar wordt er een dagje uit gepland. Een reisje naar een Vogelpark, een boottocht en dergelijke.  Maar ook een feestavond of etentje.

Ieder jaar organiseren wij een tentoonstelling, waar onze leden de door hen gekweekte vogels kunnen laten beoordelen door deskundige keurmeesters van de NBvV.

Ieder lid van onze vereniging kan hier aan meedoen. Om leden welke geen geschikte eigen tentoonstellingskooien hebben de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan deze tentoonstelling, bieden wij gratis kooien in bruikleen aan. Informatie hierover kunt u verkrijgen bij de Materialencommissaris.

De prijsuitreiking van op de tentoonstelling behaalde resultaten, gaat vooraf aan een gezellige Bingoavond. Altijd weer een succes, waarbij niemand zonder een prijsje naar huis gaat.
Deze wordt elk jaar in december gehouden.

Wij beschikken over een eigen opslagruimte voor alle materieel zoals; kooien, lampen, stellingen, een aanhanger, het verenigingsarchief, etc., etc..

Commissies:

Voor het organiseren van bovengenoemde activiteiten zijn verschillende commissies actief binnen de vereniging. Zoals de Tentoonstellingscommissie en de Marktcommissie.  Deze werken onder eindverantwoordelijkheid van het Bestuur.

- De Marktcommissie:

De marktcommissie organiseert al vanaf 1985 twee maal per jaar de grote Vogelmarkt in de IJsselhallen in Zwolle. Zij werft medewerkers voor die vogelmarkten, verzorgt de planning van alle werkzaamheden, de financiën, en alles wat er verder bij komt kijken. Als lid van onze vereniging kunt u zich uiteraard ook opgeven als kandidaat-medewerker. Meer informatie kunt u verkrijgen bij de Voorzitter van de marktcommissie.

- De Tentoonstellingscommissie:

De tentoonstellingscommissie houdt zich bezig met het organiseren van de Onderlinge tentoonstelling en/of een Regio- c.q. Provinciale tentoonstelling. Hierbij worden alle voorbereidingen als; administratie, planning, het uitnodigen van diverse Keurmeesters, de dag van de keuring, en het tentoonstellen van de ingezonden vogels geregeld.

De commissies bestaan  allemaal uit  vrijwilligers, die er samen een goede markt c.q. tentoonstelling van willen maken.

U leest en ziet het; een boeiende hobby, maar ook een prachtige vereniging waarvan u deel uit kunt maken. De contributie bedraagt € 30,= per jaar voor volwassen leden, en € 15,= per jaar voor Jeugdleden (d.i. tot de leeftijd van 17 jaar).

Is uw interesse gewekt en wilt u lid worden of meer informatie, dan kunt u daarover contact opnemen met de Secretaris van onze vereniging.

  (Kijk voor het adres onder het kopje “Vereniging/bestuur” op deze site).                                                             

                                       U bent van harte welkom!