Reglement Vogelmarkt

De vogelvereniging de Volièrevriend organiseert tweemaal per jaar (in principe in februari en september) een vogelmarkt in de IJsselhallen te Zwolle. Voor dit doel is een marktcommissie in het leven geroepen.

Het beleid van de vereniging is gericht op de optimalisering van de gezondheid en het welzijn van kooi- en volièrevogels niet alleen ten aanzien van het houden, verzorgen en kweken van deze vogels maar ook v.w.b. aankoop en verkoop van vogels.

Vanuit het beleid ten aanzien van de gezondheid en het welzijn van vogels, zijn door het bestuur en marktcommissie richtlijnen opgesteld die in eerste instantie bedoeld zijn voor het treffen van regelingen die de gezondheid en het welzijn van de vogels borgen, ook gedurende het transport van en naar de Zwolse Vogelmarkt en het welzijn van mensen en vogels op de Zwolse Vogelmarkt.

1. Begripsbepalingen.
Vogelmarkt: Een door de marktcommissie van vogelvereniging de Volièrevriend georganiseerd eendaags evenement genaamd "de Zwolse Vogelmarkt".
Standhouder: een particulier of handelaar welke een stand heeft op de Zwolse Vogelmarkt.

Of u bedrijfsmatig bezig bent kijk hiervoor op www.rvo.nl. Bij een controle dient u, als u van mening bent hobbymatig bezig te zijn, zelf aannemelijk te maken bij de inspecteur dat er geen sprake is van bedrijfsmatig handelen.

2. Wet- en regelgeving.
2.1 De standhouders mogen op de vogelmarkt niet handelen in strijd met nationale en Europese wet- en regelgeving. De belangrijkste wetten en regelgeving in dit kader zijn:
A. De Wet Natuurbescherming
B. De Wet Dieren 
C. De CITES- overeenkomst betreffende de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten.
D. EU regelgeving voor de handel in wilde dier-en plantensoorten.

3. Organisatie.
3.1 De vereniging de Volièrevriend kan niet aansprakelijk gesteld worden voor overtredingen welke door standhouders worden begaan. De vereniging de Volièrevriend zal alles in het werk stellen om de gezondheid en het welzijn van mens en dier te waarborgen.
3.2 Als leidraad zal o.a. het kwaliteitshandboek van de marktcommissie dienen, welke op het marktbureau aanwezig is.

4. Verkoopruimte.
4.1 In de IJsselhallen is een uniek sluizensysteem waardoor tocht en kou tot een minimum beperkt zijn. Hierdoor is er voor de aangeboden vogels een verantwoorde omgevingstemperatuur.
4.2 Er zijn tappunten voor vers (drink)water aanwezig. Twee overzetkooien zijn gratis ter beschikking (o.a. bij de verkoopstand van de vereniging), om de vogels te kunnen overplaatsen in een andere huisvesting, zodat ontsnappen van de vogels tot een minimum beperkt wordt.
4.3 Voertuigen welke tijdens de markt binnen staan mogen max. 5 liter brandstof bevatten en de massaschakelaar dient uitgeschakeld te zijn.
4.4 Het is ten strengste verboden te roken in de IJsselhallen. Het is een wettelijke maatregel en overal in de IJsselhallen wordt dit verbod dan ook aangegeven. Er zal streng op worden gecontroleerd en actie worden ondernomen bij het overtreden van dit verbod!

5. Toezicht.
5.1 Tijdens de Zwolse Vogelmarkt zijn marktmedewerkers, kwaliteitsinspecteurs en een bevoegd dierenarts aanwezig.

Zij houden o.a. toezicht op:
- De naleving van het marktreglement van de te koop aangeboden vogels.
- Conditie en huisvesting etc. van de te koop aangeboden vogels.
- Het gedrag van het publiek (roken e.d.)
De marktmedewerkers zijn herkenbaar aan de kleding. De kwaliteitsinspecteurs dragen dezelfde kleding en dragen bovendien een badge, of zijn op een andere manier als zodanig herkenbaar.

5.2  De voorzitter, vice voorzitter en secretaris van de Marktcommissie zijn bevoegd zowel standhouder(s) en/of personen bij overtredingen of wangedrag te manen de IJsselhal te verlaten c.q. niet meer toe te laten op de markt. Dit zonder restitutie van betaalde gelden.

5.3 De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (N.V.W.A.) kan steekproefsgewijze controles uitvoeren. Ook kan de N.B.v.V. controles uitvoeren (audits), om te controleren of de organisatie voldoet aan gestelde regels over het houden van vogelmarkten, dierenwelzijn en het N.B.v.V keurmerk.

5.4 Een EHBO team is in de IJsselhallen aanwezig. Ook is er een lijst van bedrijfshulpverleners (BHV'ers) bij het marktbureau aanwezig. Beveiligers worden door de organisatie ingehuurd om een veilige toegang en verblijf in de hal te bevorderen. Tevens worden de beveiligers ingezet voor de veiligheid van de bezoekers.

5.5 De omroepinstallatie wordt door een marktmedewerker van de marktcommissie bediend. In noodgevallen zijn alle nooddeuren in een keer te openen d.m.v. een noodknop. De IJsselhallen is hiervoor verantwoordelijk en daarom zullen de daar aanwezige marktmedewerkers welke de dienst draaien door een medewerker van de IJsselhallen worden geïnstrueerd.

5.6 Bij calamiteiten in de hallen dienen deze te worden verlaten en moet men zich begeven naar de twee verzamelpunten, welke door middel van borden zijn aangegeven aan de Rietewegzijde op de parkeerplaats.
De Zwolse vogelmarkt gaat pas open voor publiek indien alle auto's, welke morgens binnenrijden om te lossen op de hun aangewezen plek, uit de IJsselhallen vertrokken zijn. Dit om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen.

5.7In de hallen zijn stands ingericht waar de inwendige mens versterkt kan worden en waar men zich kan verpozen. Toiletten zijn in voldoende mate aanwezig.

6. Standhouders.
6.1 De marktcommissie van de Zwolse Vogelmarkt draagt zorg voor een plattegrond van de IJsselhallen met daarop aangetekend de standplaats van de standhouders welke gereserveerd hebben. Deze gegevens zijn bij het marktbureau aanwezig.

6.2 Onderverhuur van gereserveerde plaatsen en het meenemen van extra bezoekers is niet toegestaan.

6.3 Er is bij het marktbureau een lijst aanwezig met daarop de gegevens van de standhouders. Op aanvraag kunnen deze gegevens beschikbaar worden gesteld aan externe controleurs (b.v. N.V.W.A.) die op basis van de geldende wet- en regelgeving bevoegd zijn hierover te kunnen beschikken.

7. Te koop aangeboden vogels.
7.1 Aan de te koop aangeboden vogels worden de volgende voorwaarden gesteld:

- Vogels dienen bij voorkeur voorzien te zijn van een naadloos gesloten pootring met een voor die vogel juiste diameter. Is de vogel niet geringd met een naadloos gesloten pootring dan dient er een verklaring van herkomst aanwezig te zijn van deze vogels.
- Vogels moeten gezond en onbeschadigd zijn. Zieke vogels en vogels met beschadigingen/verwondingen dienen direct van de markt te worden verwijderd.
- Niet zelfstandige vogels worden niet toegelaten.
- Kwartels en daarmee gelijkgestelde grondvogels, alsook vleesduiven, afstammelingen der Columba livia, vallen onder de definitie pluimvee en worden niet toegestaan.
- Europese cultuurvogels en hun hybriden moeten zijn voorzien van een gesloten pootring. Deze pootring moet wat uitvoering en diameter betreft voldoen aan de "Regeling afgifte en kenmerken naadloos gesloten pootringen en andere merktekens, vastgelegd in de Flora en Faunawet 2002. Wordt een afwijking vastgesteld, dan moet de desbetreffende vogel van de markt worden verwijderd.
- Vogels welke voorkomen op de bijlage A van de CITES verordening, mogen alleen te koop worden aangeboden als ze zijn voorzien van een vaste pootring of transponder(gechipt). De actuele CITES formulieren dienen bij de vogels aanwezig te zijn. Indien hier niet aan wordt voldaan, moet de vogel van de markt worden verwijderd.
7.2 Gezondheidseisen vogels;
Vogels afkomstig uit Nederland, EU lidstaten en EER landen. De vogels die afkomstig zijn van een houder in de EU of afkomstig zijn van een houder in een EER land, moeten voldoen aan de gezondheidseisen van artikel 7 van de EU Richtlijn 92/65.
De vogels zijn:
- a) afkomstig van een bedrijf waar gedurende de laatste 30 dagen voorafgaande aan de verzending geen aviaire influenza is gediagnosticeerd;
- b) afkomstig van een bedrijf of uit een gebied ten aanzien waarvan geen beperkingen gelden uit hoofde van de maatregelen ter bestrijding van de ziekte van New castle.
Voor papegaaiachtigen geldt bovendien dat zij:
- c) niet afkomstig mogen zijn van een bedrijf of in contact mogen zijn geweest met dieren van een bedrijf waar psittacose (Chlamide psittaci) is gediagnosticeerd.
Het verbod geldt voor tenminste twee maanden, vanaf het ogenblik waarop het laatste geval is gediagnosticeerd waarop een erkende behandeling onder veterinair toezicht is verricht.

8. Verkoopkooien.
8.1 Vogels welke te koop worden aangeboden moeten bij voorkeur worden ondergebracht in kooien, waarin de vogels ook tijdens een tentoonstelling worden ondergebracht.
8.2 De kooien waaruit verkocht worden dienen op de tafels geplaatst te zijn. Vogels in kooien op de grond zijn niet toegestaan.
8.3 Kooien moeten schoon en heel zijn. Er moeten zitstokjes aanwezig zijn en zijn voorzien van schone bakjes en flesjes voor vers voer en vers drinkwater ( sommige gevallen vochthoudend fruit)
8.4 Bij stapelen van de verkoopkooien dient de toevoer van frisse lucht en voldoende licht niet verhinderd te worden.
8.5 Het aantal vogels in een verkoopkooi dient te worden beperkt. Een kooi met de afmetingen van een universeel kooi, bij voorkeur niet meer dan 2 vogels. (Zie huisvesting vogels)
8.6 De kooien waarin de vogels voor de verkoop worden geplaatst moeten in verhouding zijn met de grootte van de vogels.
8.7 Indien er teveel vogels aanwezig zijn in de verkoopkooien dient u dit op aanwijzing van de kwaliteitsinspecteurs te veranderen. Bij het niet opvolgen van deze aanwijzingen kunt u van de markt verwijderd worden zonder restitutie van de reeds betaalde gelden.
De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ziektes en/of andere gebreken of aantastingen van de ingebrachte vogels op/na of naar aanleiding van de vogelmarkt, noch van de inbrengers, noch van kopers van vogels en/of zaken of bezoekers.

9. Transport.
9.1 De regels ten aanzien van dierentransport zijn op Europees niveau vastgesteld. De Transportverordening is van toepassing op alle gewervelde dieren die met een economisch belang worden vervoerd. Dit geldt dus ook als U bijvoorbeeld vogels wilt verkopen op een vogelmarkt.
Er zijn administratieve verplichtingen en regels met betrekking tot onder andere:
- de wijze waarop de dieren behandeld moeten worden;
- wanneer dieren niet geschikt zijn te vervoeren;
- hoe vervoermiddelen ingericht moeten zijn;
- welke reisschema's gehanteerd moeten worden.
9.2 Vogels kunnen in transportkooien naar de markt worden vervoerd. Deze transportkooien moeten voorzien zijn van een vocht absorberende en stofvrije bodembedekking. Het verdient aanbeveling vanuit het oogpunt van het welzijn van dieren hiervoor geen voer te gebruiken.
Als het transport naar de vogelmarkt meer tijd in beslag neemt dan 4 uur, dient er voldoende vers drinkwater en voer in de transportkooi aanwezig te zijn.
9.3 Als het transport van levende dieren een economische activiteit is, dan hebben bijna alle vervoerders een vervoerdersvergunning nodig. Dit is afhankelijk van het soort transport dat de vervoerder maximaal wil uitvoeren.

9.4 Voor meer informatie over wet- en regelgeving, of voor het aanvragen van een vervoersvergunning, ga naar website: www.vwa.nl (ga naar Onderwerpen >Dieren, dierlijke producten> vervoer levende dieren)

9.5 Sinds 1 januari 2007 is de transportverordening voor dieren van kracht . Het betreft transportverordening (EG) Nr 1/2005. Elke standhouder welke aan de vogelmarkt in Zwolle deelneemt, dient met bovenstaande rekening te houden en is hier zelf verantwoordelijk voor!!

10. Certificaat van eigendom/gezondheidscertificaat.
Voor de handel en het vervoer van dieren en dierlijke bijproducten binnen de Europese Unie is een certificaat van eigendom/gezondheidscertificaat vereist. Wanneer dieren vervoerd worden van het ene naar het andere land, moeten deze dieren vergezeld zijn van een certificaat van eigendom/gezondheidscertificaat.

11. Controle door organisatie.
De organisatie is te allen tijde bevoegd om te controleren of aan de voorwaarden genoemd in dit reglement wordt voldaan. Als controle op de naleving van artikel 7 dat nodig maakt zijn de organisatoren bevoegd over te gaan tot pootring- en papieren controle. Indien de verkoper een dergelijke controle niet toestaat moet hij onmiddellijk de verkoopruimte verlaten zonder restitutie van betaalde entree- en metergelden.

12. Marktbureau.
Het marktbureau is het sturend geheel op de Zwolse Vogelmarkt.
Standhouders en bezoekers kunnen hier voor allerlei vragen en zaken terecht zoals informatie Zwolse Vogelmarkt, klachten, informatie over de vereniging de Volièrevriend, diefstal/vermissing, etc. Ook de pers en de controlerende instanties dienen zich bij het marktbureau te melden.

13. Aansprakelijkheid.
De vereniging de Volièrevriend aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij verhindering van de uitvoering vogelmarkt of in verband met (de dreiging van) de vogelgriep en andere (mogelijke) besmettelijke (dier) ziekten en/of door (overheids-) maatregelen welke in verband met (de dreiging van) dergelijke ziekte(n) worden getroffen, deze gelden als overmacht aan de zijde van de organisatie. De Volièrevriend is ook nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving of stagnatie. Het meedoen aan en het bezoeken van de vogelmarkt is geheel op eigen risico.

Marktcommissie van de Volièrevriend,
Zwolle, dd. 4 juni 2017